Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wygraj Bon

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: „Zakupy w Maximiliano”.
2. Organizatorem Konkursu jest Maximiliano Barbara Kuczera, ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP: 642-104-64-22, (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest promowanie zakupów,
4. Możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, adres mailowy oraz profil w serwisie Instagram
(zwane dalej: „Uczestnikami”).
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.03.2021 r. i trwa do 30.04.2023 W czasie trwania
Konkursu Uczestnicy mają możliwość dokonywania zgłoszeń swojego udziału.
6. Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników
Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora oraz strony umów cywilnoprawnych zawartych z Organizatorem;
b) inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w
tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej
małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w czasie trwania Konkursu zgłoszenia
do udziału w Konkursie (dalej jako „Zgłoszenie”) opisanego szczegółowo w § 3 ust. 1
poniżej.
4. W ramach Konkursu Uczestnik może dokonać maksymalnie 3 zgłoszeń w miesiącu.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5
Regulaminu. O dochowaniu terminu decyduje data umieszczenia przez Uczestnika zdjęcia
na koncie Uczestnika w serwisie Instagram.

§ 3 - PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika – w ramach Konkursu – jest sfotografowanie produktów produkcji Maximiliano, zakupionych na każdej platformie sprzedażowej, gdzie wystawione są produkty. Po wykonaniu zdjęcia należy umieścić je na swoim profilu w serwisie Instagram, oznaczyć @maximiliano_polska oraz opatrzyć hashtagiem #zakupywmaximiliano.
2. W celu wyboru najlepszych zdjęć Uczestników, Organizator powoła komisję
konkursową (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”), w składzie co najmniej 3-osobowym.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego Uczestnika w miesiącu,
według własnej, subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę m.in. twórczy charakter i estetykę. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą zwykłą większością głosów, oddanych przez członków Komisji Konkursowej.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Maximiliano Polska (@maximiliano_polska) w serwisie Instagram do 5-tego dnia kolejnego miesiąca.

§ 4 - NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla jednego laureata w miesiącu (dalej: „Laureat”).
2. Nagrodą za zajęcie:
I. miejsca za zdjęcie z hashtagiem #zakupywmaximiliano jest bon na kwotę 200zł do wykorzystania na zakupy w naszym sklepie online lub na Etsy, gdzie są wystawiane przez Organizatora produkty.

Organizator nagrodzi pozostałe prace bonem -15% na kolejne zakupy.
Bony ważne są do końca miesiąca, w którym ogłoszone były wyniki.

3. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani
roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

§ 5 - PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU
1. Uczestnik zapewnia Organizatora, że zamieszczone przez niego zdjęcie na koncie Uczestnika w serwisie Instagram jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej,
wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich
lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
2. Z chwilą umieszczenia zdjęcia na koncie Uczestnika w serwisie Instagram, opatrzonego
hasztagiem #zakupywmaximiliano Uczestnik udziela Organizatorowi na okres 5 lat od chwili umieszczenia zdjęcia nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania ze zdjęcia poprzez udostępnianie go na koncie Organizatora w serwisie Instagram, Fanpage Maximiliano Polska w serwisie Facebook wraz z opisaniem go imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. Ponadto Organizator będzie mógł
korzystać ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości
i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej,
magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini
Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, dysku optycznym,
kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym
drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką
zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych,
komputerowych;
c) wprowadzanie do pamięci komputera;
d) wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych;
e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek
inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych
zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała;
f) wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie
kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (maximiliano.pl), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w
serwisach: Facebook, Instagram); w tym m.in. na:
− Fanpage na Faceboooku: (dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/MaximilianoPolska );
− Instagram (dostępnym pod adresem: https://instagram.com/maximiliano_polska

3. Poprzez opublikowanie zdjęcia Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu w celach związanych
z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora, w szczególności w
sposób opisany w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw
własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z opublikowanym
zdjęciem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania zdjęciem przez
Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko
Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z uzasadnionymi, udokumentowanymi
roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 6 - REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu.
2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: shop@maximiliano.pl
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby
zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie odpowiedzi nastąpi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji
przekazane zostanie w formie elektronicznej.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia swoich praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.

§ 7 - DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród, rozliczenia
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji
Uczestników.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe, osoba podająca dane
wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania
oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na
adres e-mail Organizatora shop@maximiliano.pl

§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w Regulaminie.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia
o rezygnacji na adres e-mail shop@maximiliano.pl. Rezygnacja w przypadku Laureata
powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej
wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile
nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie
Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6
Regulaminu.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu znaleźć można pod adresem o której mowa w § 1
ust. 6 Regulaminu.
5. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych
i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach
mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani
przeprowadzany przez serwis Instagram lub serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą
w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), ani inny z nimi związany. Instagram,
ani Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.

 

 

[eng]

RULES OF THE COMPETITION

§ 1 - GENERAL PROVISIONS

1. The competition (hereinafter referred to as: the "Competition") will be run under the name: "Shopping in Maximiliano".
2. The Organizer of the Competition is Maximiliano Barbara Kuczera, ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik, entered into the register of entrepreneurs, NIP: 642-104-64-22, (hereinafter referred to as the "Organizer").
3. The aim of the Competition is to promote purchases,
4. The possibility of participating in the Competition is open to natural persons of legal age, having
full legal capacity, e-mail address and Instagram profile
(hereinafter referred to as "Participants").
5. The competition starts on March 23, 2021 and lasts until April 30, 2023
Participants of the Competition have the option of submitting applications for their participation.
6. The Regulations (hereinafter referred to as: "Regulations") constitute the basis of the Competition and regulate the rules
and conditions of participation in the Competition, as well as define the rights and obligations of the Participants
Of the Competition and the rights and obligations of the Organizer.
7. Participation in the Competition is tantamount to accepting the provisions of the Regulations.
Competition participants are required to comply with the rules contained in the Regulations.

§ 2 - CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE COMPETITION
1. Participation in the Competition is voluntary and free of charge.
2. Competition participants cannot be:
a) employees of the Organizer and parties to civil law contracts concluded with the Organizer;
b) other people who participated in the organization of the Competition;
c) the closest people to the persons mentioned in letter a. a) - b) above, that is, persons who are
towards such a person the spouse, ascendant, descendant, siblings, related in
of the same lineage or degree, an adoptive person or her
a spouse as well as a person who is living together.
3. The condition for participation in the Competition is to submit an application during the Competition
to participate in the Competition (hereinafter referred to as the "Application") described in detail in § 3 sec. 1
below.
4. As part of the Competition, the Participant may submit a maximum of 3 applications per month.
5. Application for participation in the Competition is possible within the time limit referred to in § 1 sec. 5
Of the Regulations. The date of posting the photo by the Participant is decisive for meeting the deadline
on the Participant's Instagram account.

§ 3 - COURSE AND RULES OF THE COMPETITION
1. The Participant's task - as part of the Competition - is to photograph the Maximiliano products purchased on each sales platform where the products are displayed. After taking the photo, place it on your Instagram profile, mark @maximilianocurtains and include the hashtag #zakupywmaximiliano.
2. In order to select the best photos of the Participants, the Organizer will appoint a committee
competition (hereinafter referred to as the "Competition Committee"), composed of at least 3 people.
3. The Competition Commission will select one Participant in a month,
according to my own subjective assessment, taking into account, inter alia, creative character and aesthetics. Decisions of the Contest Committee will be made by a simple majority of votes cast by members of the Contest Committee.
4. The results of the competition will be announced on the Maximiliano Polska profile (@maximilianocurtains) on Instagram by the 5th day of the following month.

§ 4 - AWARDS
1. The Competition provides a prize for one winner per month (hereinafter: the "Laureate").
2. Prize for the occupation:
1st place for a photo with the hashtag #zakupywmaximiliano is a voucher for the amount of EUR 50 to be used for purchases in our online store or on Etsy, where the products are displayed by the Organizer.

The organizer will award the remaining works with a 15% voucher for subsequent purchases.
Vouchers are valid until the end of the month in which the results were announced.

3. The winners are not entitled to claim the payment of prizes in cash equivalents, nor
Claims to replace an award with a different award.
4. The laureate may not transfer the right to the award to third parties.


§ 5 - COPYRIGHT AND IMAGE RIGHT
1. The Participant assures the Organizer that the photo posted by him on the Participant's Instagram account is the result of his individual creative work,
free from legal defects and does not infringe any rights of third parties, including copyrights
or related rights, as well as personal rights of third parties.
2. At the moment of posting the photo on the Participant's Instagram account, bearing
With the hashtag #zakupywmaximiliano, the Participant grants the Organizer a free, territorially unlimited authorization to use the photo for a period of 5 years from the moment of posting the photo by sharing it on the Organiser's account on Instagram, Fanpage Maximiliano Polska on Facebook along with describing it with the name and surname or other designation of the Participant (non-exclusive license) for purposes related to the promotion and advertising of products offered by the Organizer. Moreover, the Organizer will be able to
use the photo in the following fields of use:
a) recording using any technique, including in particular recording in full
and in excerpts on all audiovisual carriers, such as photosensitive tape,
magnetic, celluloid, carrier digital CDs - DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini
Discs, MP3 discs, photographic film, analog disc, optical disc,
memory bones, computer carriers and other recording and memory carriers;
b) reproducing the fixations in whole and in fragments by any technique, incl
printing, reprographic, photosensitive, magnetic, digital, optical, technology
computer recording, on audiovisual and videophonic carriers,
computer;
c) saving to computer memory;
d) introducing to local computer networks;
e) translation, development, arrangement, adaptation, rearrangement or whatever
other changes to the computer record, with the right to reproduce the results of these
changes, while maintaining the rights of the person who made these changes;
f) introducing to ICT networks, including intranets and the Internet, preparation
copies of such records and dissemination (publication) in ICT networks, including intranets and the Internet; disseminating on the Organiser's websites (Maximiliano.pl), on the Organizer's profiles in social networks (including
websites: Facebook, Instagram); including on:
- Fanpage on Faceboook: (available at: https://www.facebook.com/Maximiliano.homedecorations);
- Instagram (available at: https://instagram.com/maximiliano_polska

3. By publishing a photo, the Competition Participant agrees to have it free of charge
disseminating the Participant's image captured in the photo for related purposes
with the promotion and advertising of products offered by the Organizer, in particular in
the way described in sec. 2 above.
4. The participant declares that he is fully responsible for any possible infringement of rights
intellectual property, personal rights of third parties related to the published
photo. In the event that in the course of using or disposing of the photo by
Organizer under the conditions set out in these Regulations, against
The Organizer will be requested by any third party with justified, documented ones
claims in the scope of the above-mentioned rights, the Participant undertakes to release the Organizer from any liability in this respect.

§ 6 - COMPLAINTS
1. Complaints related to the Competition may be submitted during the Competition.
2. Complaints should be sent to the following e-mail address: shop@maximiliano.pl
3. The complaint should contain the name and surname and correspondence address of the person
submitting the complaint, as well as a detailed description of the reason for the complaint.
4. Consideration of the complaint and sending the reply will take place within 14 days from the date
receipt of the complaint by the Organizer. Notification on the method of considering the complaint
will be provided in electronic form.
5. The Organizer's decision resolving the complaint is final, which does not exclude the law
The Participant to assert his rights in accordance with generally applicable laws
regulations.

§ 7 - PERSONAL DATA
1. The Organizer is the administrator of the Participants' personal data.
2. Personal data of the Participants will be processed by the Organizer solely for the purpose
conducting the Competition, including selecting Winners, issuing prizes, settlements
due flat-rate income tax and considering complaints
Participants.
3. Providing personal data is voluntary. By providing personal data, the person providing the data
consent to their processing in accordance with the Act of August 29, 1997 on protection
personal data.
4. The participant has the right to access his own personal data and correct them
and submitting a request to stop processing them, as well as to raise objections
against their processing in the cases provided for by generally applicable
law.
5. All correspondence regarding the processing of personal data should be sent to
Organizer's e-mail address shop@maximiliano.pl

§ 8 - FINAL PROVISIONS
1. By taking part in the Competition, the Participant confirms that he meets all the conditions that
entitle him to participate in the Competition and consent to participate in the Competition at
the rules set out in the Regulations.
2. The participant may resign from participation in the Competition by sending a declaration
about resignation to the e-mail address shop@maximiliano.pl. Resignation in the case of the Laureate
results in forfeiting the right to the awarded prize.
3. The Organizer reserves the right to change the Regulations in the event of a necessity
the introduction will occur for objective reasons not attributable to the Organizer, if
it will not worsen the conditions of participation in the Competition. Information about the change
Of the Regulations will be published on the website referred to in § 1 sec. 6
Of the Regulations.
4. All information about the Competition can be found at the address referred to in § 1
paragraph 6 of the Regulations.
5. A brief description of the rules for conducting the Competition can be found in the advertising materials
and information accompanying the Competition. All content contained in these materials
are for informational purposes only. Only the provisions of the Regulations are binding.
6. In matters not covered by the Regulations, generally applicable
applicable provisions of Polish law.
7. The Organizer informs that the Competition is in no way sponsored, endorsed or
carried out by Instagram or Facebook (Facebook, Inc. with its seat
in Menlo Park, California, United States of America), or otherwise. Instagram,
and Facebook are not responsible for the organization and operation of the Contest.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl